Friday, April 10, 2015

ביטוח עסק - חשיבותו של ביטוח לעסק

בעל עסק, אתה משקיע בעסק את כל מה שיש לך, מבחינה כספית, מבחינת אנרגיות, מבחינת שעות עבודה, הכל.
אתה עושה זאת על מנת להבטיח לך ולמשפחתך פרנסה טובה ואיכות חיים ואת עתידכם.

אך האם הכל תלוי בך ותחת שליטתך?

העסק חשוף לסיכונים שונים במהלך פעילותו.

ניתן לחלק את הסיכונים לשתי קטגוריות עיקריות:

סיכונים פיזיים לרכוש העסק כגון מבנה ותכולה.
סיכונים לגרימת נזקי גוף ורכוש לצדי ג' ולעובדי העסק.


ביטוח עסק נועד להגן עליך, בעל העסק, בפני הסיכונים הנזכרים.
ביטוח לעסק יבטיח לך את השקט הנפשי לו אתה זקוק על מנת שתוכל להתרכז בהפעלת העסק מבלי לחשוש שמא אחד מהסיכונים שנזכרו לעיל יגרום לנזק כספי שיסכן את המשך קיומו של העסק וכך את עתידך ועתיד משפחתך.

ביטוח עסק נבנה בצורה מודולרית על מנת לאפשר לכל בעל עסק להגן על עצמו בפני אירועים בלתי צפויים.
דוגמאות לאירועים כאלו בהתייחס לקטגוריות הסיכונים שנזכרו, כוללות נזק לתכולת ומבנה העסק בעקבות שריפה, פריצה, הצפה ועוד, נזקים לצד שלישי שהיה במגע עם העסק, כגון לקוח שנכנס לעסק נפל ונפגע, בית עסק שכן שנפגע מאש שמקורה בעסק המבוטח ועוד, פציעת עובד תוך כדי ובמהלך עבודתו ועוד.
כל הנזקים שנזכרו יכולים לגרום לך, בעל העסק, להפסדים כספיים כבדים שעלולים לסכן את המשך קיומו של העסק.

לאור האמור לעיל מומלץ לכל עסק לדאוג לביטוח לעסק על מנת להבטיח את עתידו.

ביטוח עסק


פוליסת ביטוח עסק תכלול את הכיסויים הבאים:

ביטוח תכולה כנגד מגוון סיכונים שהבולטים שבהם הנם סיכוני אש, פריצה, נזקי מים, נזקי טבע ורעידת אדמה. כיום, רוב חברות הביטוח מציעות לעסקים ביטוח תכולה על בסיס כל הסיכונים שהינו כיסוי נרחב ביותר המכסה את התכולה כנגד כל נזק תאונתי ובלתי צפוי למעט נזק שנכלל ברשימת החריגים. דוגמא בולטת לכיסוי שנכלל בביטוח תכולה על בסיס כל הסיכונים הנו שבר כתוצאה מנפילת פריט תכולה.
ביטוח התכולה גם הוא מודולרי וניתן לכלול או לוותר על כיסוי פריצה, כיסוי נזקי טבע ורעידת אדמה.

ביטוח מבנה מכסה את מבנה העסק בעיקר כנגד נזקי אש, נזקי צנרת, נזקי טבע ורעידת אדמה, הכל לפי הצורך שמכתיב בעל העסק. כמובן שלא תמיד יש צורך בביטוח מבנה העסק, כל מקרה לגופו.
הכיסויים שנזכרו לעיל הינם הכיסויים העיקריים לרכוש העסק, אך יש כמה סיכונים נוספים כנגדם ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח עסק, כגון ביטוח לכספי העסק בכספת ובהעברה, ביטוח לציוד ומלאי בהעברה בכלי רכב ממקום למקום ועוד.

בנוסף לכיסויים הביטוחיים לרכוש העסק, פוליסת ביטוח לעסק תכלול גם כיסויים לחבויות העסק, דהיינו כיסוי צד שלישי שנועד לכסות את אחריות בעל העסק במקרה של נזק גוף או רכוש לצד שלישי וביטוח חבות מעבידים שנועד לכסות את אחריות העסק כלפי עובדים הנפגעים תוך כדי ועקב עבודתם.

ביטוח צד שלישי מכסה נזקים שנגרמו בחצרי העסק אך ניתן להרחיבו לכסות נזקים שנגרמים בעת ביצוע עבודות אצל לקוחות, כגון נזקים מעבודות נגרות שמבוצעות בבית הלקוח ועוד.

ביטוח לעסק


כיצד קובעים את סכומי הביטוח בפוליסת ביטוח עסק?
כשמדובר בביטוח הרכוש, אין בעיה. בעל העסק יודע את שווי רכושו.
כשמדובר בביטוח צד שלישי העניין מרוכב יותר היות שלא ניתן לחזות מראש את גובה הנזק שייגרם לצד שלישי והכלל המקובל קובע שככל שסכום הביטוח גבוה יותר, כך עדיף, אך כמובן שיש מגבלות תקציביות שיכתיבו את הסכום המבוטח בסופו של דבר.
גורמים שיכולים לסייע בקביעת סכום ביטוח צד שלישי כוללים את סוג העסק – האם מדובר בנגריה או שמדובר במשרד – כל אחד מציג רמת סיכון שונה לסביבה. גורם נוסף הנו השכנים שמסביב. האם העסק המבוטח נמצא בשכנות לעסקים אחרים? במקרה שכזה נזק שמקורו בעסק המבוטח עלול לגרום לנזקים ישירים ועקיפים לעסקים שכנים שיכולים להסתכם בסכומים נכבדים.

כפי  שניתן לראות, כל עסק חשוף לנזקים שונים ומשונים, כל מקרה לגופו, וחשוב לתפור לכל עסק ביטוח עסק שיתאים לצרכיו ולכיסו, כך שמצד אחד יהיה מוגן כהלכה ומצד שני לא ישלם פרמיה גבוהה עבור כיסוי שאיננו זקוק לו.